fbpx

Официални правила на играта “Най-ценното предимство на ОЙОНО”

Участниците в играта “Най-ценното предимство на ОЙОНО“ (наричана по-долу „Играта“) трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Правилата“).  

1. Период:  

От 10:00 ч. на 09.05.2024 г. до 23:59 ч. на 30.05.2024г.  

2. Организатор:  

„Брокс Вижън” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. „България” № 111, ЕИК BG121560067, наричан по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОРЪТ“ 

3. Правила за Участие:  

Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределение на наградите могат да участват само пълнолетни лица с местоживеене в България, които не са служители на Брокс Вижън ЕАД или на ФЬОНИКС Фарма ЕООД, както и членове на техните семейства. 

4. Механизъм на Играта:  

4.1. Играта ще се проведе на официалната Facebook страница на ОЙОНО нощ: https://www.facebook.com/oyono.bulgaria 

4.2. Участниците в Играта следва да: 

 • отговорят в коментар под поста на въпроса: Кое според тях е най-ценното предимство на ОЙОНО нощ, което го превърна в бранд №1 за 1 година* 

4.3. Всеки участник има право само на едно участие в Играта. Ако потребител е участвал в Играта многократно, при теглене на наградите се взима предвид само един негов коментар – първият като последователност. 

5. Определяне на печелившите. Получаване на наградите. 

На 31.05.2024г. с автоматизиран софтуер, на случаен принцип, ще бъдат изтеглени победителите измежду участниците, които са изпълнили условията в т.3 и т.4.2 от Правилата. Имената на победителите ще бъдат обявени на официалната страница на ОЙОНО нощ във Facebook на 31.05.2024г. като коментар под поста на Играта. 

 • Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.  
 • Участвайки в Играта всеки участник в Играта се съгласява, в случай че бъде обявен за Победител до 3 работни дни да предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: Три имена; Адрес; Телефон и Имейл за връзка.  
 • Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни да се свърже с Победителя на посочените от него имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на Наградата.  
 • Организаторът не носи отговорност спрямо Победител, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от Победителя на изпратеното от организатора съобщение в срок от 5 работни дни, изборът се анулира и Организаторът има право да обяви нов Победител измежду участниците.  
 • Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 10 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка.  
 • Победител, който не потърси наградата си в срок от 30 календарни дни след приключването на Играта, когато е потвърдил по телефон или имейл, че желае да я получи, губи правото си да получи своята награда.  

6. Награди:  

Наградите в играта са:  

4 броя кутии със следното съдържание: 

 • маска за сън 
 • опаковка ОЙОНО нощ 
 • книгоделител  
 • книга „Тайната на съня“ от проф. д-р Александер Борбели 
 • ароматни пръчици 

7. Допустимост:  

Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които:  

 • Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от Играта.  
 • Не изпълняват някое от условията на Правилата за участие.  
 • Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook.  
 • Са служители на Организатора или свързани компании, изрично цитирани в т.3 от Правилата.  
 • Решението за недопускане е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата. 

8. Ограничения на отговорността:  

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства; Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.;  

9. Информация, свързана със защита на личните данни: 

С включването си за участие в Играта, участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране на Играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организиране на Играта по възлагане от Организатора. Всички лични данни ще се записват, събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни от Организатора или от трето лице, на което са предоставени с тази цел.  

С участието си в Играта всеки участник декларира, че е запознат, с:  

 • данните, които идентифицират Организатора и неговите представители  
 • целта и средствата на обработка на личните данни  
 • доброволния характер на предоставянето на данните;  
 • правото на заличаване, коригиране или блокиране на личните данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни  
 • правото да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг  
 • с участието си в Играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува името му на Facebook страницата на ОЙОНО в случай, че е изтеглен като печеливш. 
 • Данните се пазят за срок до 1 месец след края на Играта. Всеки участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата данни на Организатора по всяко време, като попълни и изпрати писмено искане до Организатора на: digital@broksvision.com 

10. Други условия:  

 • Условията на Играта са достъпни през официалната Фейсбук страница на ОЙОНО.  
 • Организаторът си запазва правото да променя Правилата, във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им;  
 • Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи. 
 • С участието си в Играта, участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила 

* Oт декември 2023 до март 2024 на база IQVIA sell-in продажби към март 2024г.